13 چهارشنبه

1400/5/13


در مواردی که به دلیل فقدان قصد انشاي طرفين، فقدان اهليت، فقدان شرايط مربوط به مورد معامله و جهت نامشروع معامله باطل است یا به دلیل حق فسخی که به موجب توافق طرفین هنگام عقد، برای یکی یا هرطرف یا شخص ثالث وجود دارد معامله فسخ می­شود یا به علت معامله­ي اكراهي و معامله فضولي غیر­نافذ شود دعوای استرداد ثمن معامله مطرح می­شود.
مدارک و منضمات مورد نیاز برای طرح دعوای استرداد ثمن معامله

- تصویر مصدق سند عادی (اختیاری)
- تصویر مصدق سند رسمی(اختیاری)
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- درخواستجلب نظر کارشناس
- درخواست استعلام
- شماره پرونده استنادي
- معاینه محلی
- تحقیقات محلی
- اتیان سوگند
- ساير دلايل و منضمات