14 پنج‏شنبه

1400/5/14


منظور از ثمنیه همان یک هشتم ماترک غیرمنقول است که زوجه در صورت وجود اولاد از بهای ترکه غیرمنقول متوفی به ارث می­برد. مطابق قانون مدنی اگر همسری فوت کرد، زوجه از کلیه اموال ارث می­برد. تفاوت آن با اموال منقول و غیر­منقول در این است که در اموال منقول از عین آن ارث می­برد، ولی در اموال غیر­منقول از قیمت آن ارث می­برد. البته اگر ورثه از پرداخت قیمت امتناع کنند، زن می­تواند سهم خودش را در اموال غیر­منقول هم از عین استیفا کند.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای مطالبه بهای ثمنیه ترکه غیرمنقول

- تصویر مصدق گواهی انحصار وراثت (اجباری)
- تصویر مصدق سند مالکیت (اختیاری)
- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.
* در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می­توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید.
- شهادت شهود و مطلعین
- درخواست استعلام
- تحقیقات محلی
- سایر دلایل و مستندات