14 پنج‏شنبه

1400/5/14


در اجاره­­های محل کسب و پیشه یا تجارت زمانی که اجاره به موجب قرارداد منعقد می­شود، طرفین با پیش بینی اوضاع اقتصادی در آن مدت، میزان اجاره­بها را معین می­کنند. در این اجاره­هاموجر یا مستأجر می­تواند، به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی، درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره­بها بنمایند، مشروط بر اینکه مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجاره­بها صادر شده سه سال تمام گذشته باشد، دادگاه با جلب نظر کارشناس اجاره­بها را به نرخ عادلانه روز تعدیل خواهد کرد.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای تعدیل اجاره بها

- تصویر مصدق سند مالکیت (اجباری)
-تصویر مصدق اجاره­نامه (اجباری)
- تصویر مصدق دادنامه (اجباری)
- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.
* در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می­توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید.
- شهادت شهود و مطلعین
- تحقیقات محلی
- درخواست استعلام
- پرونده استنادی
- جلب نظر کارشناسی
- سایر دلایل و مستندات