13 چهارشنبه

1400/5/13


نفقه در اصطلاح عبارت است از چيزي كه براي گذراندن زندگي، لازم و مورد نياز است. به محض این که عقد ازدواج صورت پذیرفت، شوهر مکلف به پرداخت نفقه به زن است. علاوه بر زن، اقارب نسبي فقط می­توانند نسبت به آينده مطالبة نفقه نمايند. در صورتی که اقارب برای مطالبه نفقه آینده خود اقامه دعوی کنند و دادگاه حکم دهد، این حکم قطعی نیست و بر اثر عواملي مانند تورم، بيماري و نيازهاي جديد نفقه­گیرنده (و بالعكس)، كاهش توان مالي منفق، رفع برخي از نيازهاي او، مي‌توان تعديل مبلغ مندرج در حكم قطعي را از دادگاه بخواهد.
مدارک و منضمات مورد نیازجهت طرح دعوای تعدیل نفقه

- تصویرمصدق سند ازدواج (اجباری)
- تصویر مصدق شناسنامه (اجباری)
- تصویر مصدق دادنامه (اجباری)
- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.
* در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می­توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید.
- شهادت شهود و مطلعین
- تحقیقات محلی
- شماره پرونده استنادی
- درخواست استعلام
- درخواست جلب نظر کارشناس
- سایر دلایل و مستندات