13 چهارشنبه

1400/5/13


در صورت اختلاف بین مالکان یک مال مشاعی هر یک می­توانند تقاضای تقسیم مال را بنمایند. تقسیم بدین منظور انجام می­شود که به جای سهم مشاع منتشر در مجموع، بخش معینی از مال به هر مالک داده شود تا در آن مالکیت مستقل پیدا کند. اگر مال مشترک قابلیت تقسیم را داشته باشد، از روش افراز استفاده می­شود یعنی به نسبت سهام مالکان تقسیم می­شود و اگر دارای اجزای برابر نباشد، از روش تعدیل استفاده می­شود یعنی کل مال مشاع از حیث قیمت به طور مساوی تقسیم می­شود.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای تقسیم مال

- تصویر مصدق قرارداد شرکت (اجباری)
- تصویر مصدق سند مالکیت (اجباری)
- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- جلب نظر کارشناس
- تحقیقات محلی
- درخواست استعلام
- شماره پرونده استنادي
- ساير دلايل و مستندات