13 چهارشنبه

1400/5/13


در صورت تعدد ورثه، هريک از آن­ها مي‌تواند تقسيم سهم خود را از سهم سايرین از دادگاه بخواهد. همچنین ولي، وصي و قيم هر وارثي که محجور باشد و امين غايب و جنين کسي که سهم‌الارث بعضي از ورثه به او منتقل شده و همچنين موصي‌له و وصي راجع به موصي­به در صورتي که وصيت به جز مشاع از ترکه شده است، حق درخواست تقسيم را دارند.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای تقسیم ترکه

- تصویر مصدق گواهی حصر وراثت (اجباری)
- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- تحقیقات محلی
- جلب نظر کارشناس
- درخواست استعلام
- شماره پرونده استنادي
- ساير دلايل و مستندات