13 چهارشنبه

1400/5/13


الزام مرد به پرداخت مهر،ریشه قراردادی ندارد و تابع اراده زوجین نیست؛ بلکه تکلیفی است که به حکم قانون بر مرد تحمیل می­شود. وقتی مرد معسر شناخته شود اما باید به صورت تقسیط شده مهریه را پرداخت نماید اگر به هر دلیلی هر یک از طرفین تقاضای تعدیل تقسیط مهریه را بنمایند یعنی در مورد اقساط تعیین شده تقاضای کاهش یا افزایش داشته باشند باید دادخواست تعدیل تقسیط مهریه ارائه نمایند.
مدارک و منضمات مورد نیاز برای طرح دعوی تعدیل تقسیط مهریه

- تصویر مصدق دادنامه (اجباری)
- تصویر مصدق استشهادیه محلی (اجباری)
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- جلب نظر کارشناس
- تحقیقات محلی
- درخواست استعلام
- شماره پرونده استنادي
- ساير دلايل و مستندات