13 چهارشنبه

1400/5/13


در صورتی که والدین از یکدیگر جدا شده باشند، طبق اصلاحیه ماده 1169 قانون مدنی حضانت طفل تا 7 سالگی با مادر و پس از آن با پدر است. بر اساس تبصره این ماده، پس از 7 سالگي هم در صورتي كه ميان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك و به تشخيص دادگاه است. حال در صورتی که فردی که طفل نزد او می باشد از تحویل وي به کسی که دادگاه حضانت را به او سپرده است امتناع کند، می­توان درخواست الزام به تحویل طفل را از دادگاه درخواست نمود.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای تحویل فرزند

- تصویر مصدق سند ازدواج (اختیاری)
- تصویر مصدق سند طلاق (اختیاری)
- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.
* در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می­توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید.
- شهادت شهود و مطلعین
- تحقیقات محلی
- شماره پرونده استنادی
- سایر دلایل و مستندات