13 چهارشنبه

1400/5/13


ملک معوض ملکی است که در مقابل عوض داده می شود، که این عوض معمولاً پول و نشان دهنده ارزش ملک است. عقد مرتبط با دعوای الزام به تحویل ملک معوض عقد بیع می­باشد. نخستین الزامی كه به موجب قرارداد بر عهدۀ بایع قرار می‌گیرد تحویل مبیع است. با انعقاد عقد بیع مشتری ملزم به پرداخت ثمن و مالک نیز ملزم به تحویل مبیع می­گردد. بنابراین در صورت عدم تحویل مبیع از سوی بایع، مشتری می‌تواند اجرای این تعهد را از دادگاه بخواهد.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای الزام به تحویل ملک معوض

- تصویر مصدق سند مالکیت (اجباری)
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- تحقیقات محلی
- ساير دلايل و مستندات