14 پنج‏شنبه

1400/5/14


تخلیه اماکن از نتایج مستقیم انحلال قرارداد اجاره است. اجاره ممکن است در اثر درخواست ابطال یا فسخ یکی از دوطرف عقد یا جانشین آنان منحل شود. خواهان در صورت مالکیت یا ذی نفع بودن و وجود رابطه استیجاری ناشی از قرارداد که گاهي برطبق قرارداد كتبي يا عادي يا رسمي و يا با شهادت شهود، احراز مي­گردد وتصرف خوانده به عنوان مستاجر در مال­الاجاره می­تواند دعوای حقوقی تخلیه اماکن تجاری را طرح کند.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای تخلیه

- تصویر مصدق اجاره نامه (اجباری)
- تصویر مصدق سند مالکیت (اختیاری)
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- درخواست جلب نظر کارشناس
- درخواست استعلام
- شماره پرونده استنادي
- معاینه محلی
- تحقیقات محلی
- ساير دلايل و منضمات