14 پنج‏شنبه

1400/5/14


عقد صلح عقدی است که طبق آن، دو طرف در پیدایش یا زوال یک رابطه حقوقی توافق می­کنند. ایجاب کننده را مصالح و قبول کننده را متصالح می­گویند. تنفیذ در حقوق به معنی اجازه کردن عمل حقوقی غیر نافذ است.زمانی که صلح­نامه­ای به صورت اکراهی منعقد می­شود، در صورتی که متصالح (قبول کننده) آن­ را تنفیذ کند دارای اثر حقوقی و در صورتی که آن را رد کند باطل می­شود. پس در صورتی که صلح­نامه به صورت فضولی منعقد شده باشد، هر یک از مصالح (ایجاب کننده) یا متصالح می­تواند به دادگاه مراجعه کرده و دادخواستی مبنی بر تنفیذ صلح­نامه به طرفیت مالک اصلی تقدیم کنند.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای تنفیذ صلح نامه (اموال منقول)

- تصویر مصدق صلح­نامه (اختیاری)
- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.
* در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می­توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید.
- شهادت شهود و مطلعین
- تحقیقات محلی
- اتیان سوگند
- درخواست استعلام
- پرونده استنادی
- ارجاع به کارشناسی
- معاینه محلی
- سایر دلایل و مستندات