13 چهارشنبه

1400/5/13


براساس ماده 15 قانون حمایت خانواده جدید هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت‌دار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی شود مگر آنکه دادگاه صلاحیت‌دار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذ صادر نماید.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای تنفیذ طلاق

- تصویر مصدق دادنامه (اجباری)
- تصویر مصدق ترجمه رسمی دادنامه مذکور (اختیاری)
- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.
* در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می­توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید.
- استماع شهادت شهود و مطلعین
- اتیان سوگند
- شماره پرونده استنادی
- سایر دلایل و مستندات