14 پنج‏شنبه

1400/5/14


حق سرقفلی حقی است مالی و قابل معامله که برای مالک یا متصرف قانونی محل­های کسب و تجارت از طرف قانونگذار شناخته شده و میزان آن بستگی به عوامل مادی و معنوی متعدد دارد و مستاجر متصرف در اجاره محل کسب خود بر دیگران مقدم شناخته می­شود.چنانچه در ضمن عقد اجاره، حق انتقال به غیر از مستاجر سلب نشده باشد.و قرارداد اجاره فی­مابینموجر و مستاجر اول به صورت سند رسمی تنظیم شده باشد، طرفین در دفتر اسناد رسمی حاضر شده و چنانچه مدت قرارداد مزبور هنوز به اتمام نرسیده باشد، ابتدا نسبت به فسخ آن اقدام و سپس موجر، قرارداد اجاره جدید را با مستاجر دوم منعقد و امضاء می­نماید و ضمن آن سندی به واسطه عقد صلح فی­مابین مستاجر اول به عنوان صاحب حق سرقفلی و مستاجر دوم به عنوان منتقلٌالیه تنظیم می­گردد و در صورتی که عقد اجاره اولیه به صورت سند عادی تنظیم شده باشد، مالک می­تواند با تنظیم سند اجاره با مستاجر جدید به صورت رسمی یا عادی، ذیل سند رسمی صلح حقوق سرقفلی تنظیمی فی­مابین مستاجر اول و مستاجر جدید آن را نیز تنفیذ نماید.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی
- تصویر مصدق سند مالکیت (اجباری)
- تصویر مصدق اجاره­نامه (اجباری)
- تصویر مصدق صلح­نامه (اجباری)
- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.
* در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می­توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید.
- شهادت شهود و مطلعین
- تحقیقات محلی
- اتیان سوگند
- درخواست استعلام
- پرونده استنادی
- ارجاع به کارشناسی
- معاینه محلی
- سایر دلایل و مستندات