محاسبه کاربردی شورا (محاسبات بر اساس واحد تومان می باشد)
مبلغ خواسته:
سال سررسید:
ماه سررسید:
سال پرداخت:
ماه پرداخت:
نتیجه محاسبات تاخیر تادیه « آخرین شاخص اسفند 1402 »
مبلغ خسارت 0
مبلغ قابل پرداخت 0
حق الوکاله مبلغ قابل پرداخت 0
       نتیجه محاسبات حق الوکاله
مراحل بدوی،تجدیدنظر: 0
مرحـلـه   بـدوی: 0
مرحله تجدیدنظر: 0
مرحــلـه   ا جر ا: 0
مالیات بدوی: 0
مالیات تجدید ظر: 0
مالـیـات   ا جر ا: 0
نتیجه محاسبات هزینه دادرسی
مرحـلـه   بــدوی: 0
مرحله واخواهی: 0
مرحله  تـجدیـد  نظر: 0
مرحله فرجام خواهی: 0
مرحله اعتـراض ثالث 0
مرحله اعاده دادرسی: 0
نــیــم    عـــشــر: 0
فانون شورای حل اختلاف
شاخص بانک مرکزی
محاسبه کاربردی دادگاه ( محاسبات بر اساس واحد تومان می باشد.)
مبلغ خواسته:
سال سررسید:
ماه سررسید:
سال پرداخت:
ماه پرداخت:
نتیجه محاسبات تاخیر تادیه « آخرین شاخص اسفند 1402 »
مبلغ خسارت 0
مبلغ قابل پرداخت 0
حق الوکاله مبلغ قابل پرداخت 0
نتیجه محاسبات حق الوکاله
مراحل بدوی،تجدیدنظر: 0
مرحـلـه   بـدوی: 0
مرحله تجدیدنظر: 0
مرحــلـه   ا جر ا: 0
مالــیـات  بـدوی: 0
مالیات تجدیدنظر: 0
مالـیـات   ا جر ا: 0
نتیجه محاسبات هزینه دادرسی
مرحـلـه   بــدوی: 0
مرحـلـه واخـواهی: 0
مرحله  تـجدیـد  نظر: 0
مرحله فرجام خواهی: 0
مرحله اعتـراض ثالث 0
مرحله اعاده دادرسی: 0
نــیــم    عـــشــر: 0
شاخص بانک مرکزی